INVENTION AND INNOVATION CHALLENGE FOR ROAD SAFETY

Deadline Extended – 11th March 2024

Prepare these before applying/ අයදුම් කිරීමට පෙර මේවා සකස් කරන්න /விண்ணப்பிக்கும் முன் இவற்றைத் தயாரிக்கவும்

1. Applying category/අයදුම් කරන අංශය/விண்ணப்பிக்கும் பிரிவூ

2. School, University and Tertiary Education Institute and Institutional Details / පාසල්, විශ්ව විද්‍යාල සහ තෘතීයික අධ්‍යාපන ආයතන සහ ආයතනික විස්තර / பள்ளி, பல்கலைக்கழகம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை கல்வி நிறுவனம் மற்றும் நிறுவன விவரங்கள்

3. Recommendation letter of the Principal/ විදුහල්පතිගේ නිර්දේශ ලිපිය – (you can download sample letter by clicking following link-ආදර්ශ ලිපිය බාගත කරගන්න පහත යොමුව ක්ලික් කරන්න) https://drive.google.com/file/d/1C6KqGs3Z22vYuH88SFMU_Ih1zxs-Qyri/view?usp=sharing

4. Recommendation of the head of the institute/ ආයතනයේ ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය

5. If a Group Invention, the declaration document with the names and signatures of team members for no objection to the leadership of the group invention/ කණ්ඩායම් නව නිපැයුමක් නම්කණ්ඩායම් නව නිපැයුම් නායකත්වයට විරුද්ධ නොවන බව ප්‍රකාශ කරමින් කණ්ඩායම් සාමාජිකයින්ගේ නම් සහ අත්සන් සහිත ප්‍රකාශ ලේඛනය.

6. Inventor Details/නව නිපැයුම්කරුගේ විස්තර/விண்ணப்பதாரியின விவரங்கள்

If group please separate member details by commas (,)
කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් කොමාවකින් වෙන් කරන්න (,)
குழு உறுப்பினர்களை காற்புள்ளிகளால் பிரிக்கவும் (,)

7. Description of the Invention/නව නිපැයුමෙහි විස්තර /புத்தாக்கத்தின் விவரங்கள்

8. Patent Information/බුද්ධිමය දේපළ හිමිකම/காப்புரிமம்

9. Submit Your Video for Evaluation-(Maximum-5 Minutes, 100MB)./විනිශ්චය කටයුතු සදහා ඔබ විසින් යොමුකරන වීඩියෝව(උපරිමයමිනිත්තු යි, 100MB) /மதிப்பீட்டிற்கு உங்கள் வீடியோவை சமர்ப்பிக்கவும் (அதிகபட்சம்– நிமிடம், 100MB).

විඩියෝව සැකසීමේදී පහත නිර්ණායක පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න. (Please concern the evaluation criteria before prepare your video)

Only this video will be used to evaluate your invention (Maximum-5 Minutes, 100MB). it should describe the invention briefly with all relevant information for including novelty, practicability, test reports, patent information. For more information, please watch the below video.

විනිශ්චය කටයුතු සදහා ඔබ විසින් යොමුකරන මෙම වීඩියෝව පමණක් භාවිතාවේ (උපරිමයමිනිත්තු යි, 100MB). විනිශ්චය කටයුතු සදහා නිපැයුම පිළිබදව කෙටියෙන් විස්තරයක්නවතාවයපේටන්ට් විස්තරප්‍රයෝගික බව හා පර්යේෂණ සහතික වැනි දෑ අන්තර්ගතවියයුතුයිවැඩි විස්තර සදහා පහතින් දක්වා ඇති විඩියෝව නරඹන්න.

உங்கள் கண்டுபிடிப்புகளை மதிப்பீடு செய்ய இந்த வீடியோ பயன்படுத்தப்படும். (அதிகபட்சம்– நிமிடம், 100MB) இது அனைத்து தொடர்புடைய தகவல்களுடனும் கண்டுபிடிப்புகளை சுருக்கமாகக் கூற வேண்டும் (புதுமைகாப்புரிமம்,நடைமுறைசோதனை அறிக்கைமற்றும் தொடர்புடைய).மேலும் தகவலுக்கு கீழே உள்ள வீடியோவைப் பார்க்கவும்.

VIDEO – https://youtu.be/u0VTvCuGzrY

37th General Assembly of the IFIA

The 37th General Assembly of the International Federation of Inventors Associations (IFIA) took place on April 28, 2023, in the Congress Hall in Geneva, Switzerland.

The event was attended by IFIA representatives from over 70 member countries including Sri Lanka.

Sri Lanka Inventors Commission appointed again as the IFIA EXECUTIVE COMMITTEE MEMBER

Inventors Commission and RDB bank sign MoU to provide loans to inventors

https://www.ft.lk/business/Inventors-Commission-and-RDB-bank-sign-MoU-to-provide-loans-to-inventors/34-7n42315

The signing of the MoU was attended by several respective officials from the RDB Bank, the Inventors Commission as well as relevant State officials and included RDB Bank Chairman, the Inventors Commissioner, Inventors Commission CEO Nalin Dolawatte, Ministry of Education Research and Innovation Director General P.M. Dharmatilleke and representing the RDB Bank Credit, Special Project and Policy Implementation Deputy General Manager A.H.M.G. Aberathne, RDB CEO and Chief Financial Officer Sumeda Edirisuriya and other officials 


The Regional Development Bank (RDB) recently signed a Memorandum of Understanding with the Inventors Commission of Sri Lanka to support local inventors and inventions. 

The agreement was the outcome of discussions between the two institutions which were renewed and expedited by Sri Lanka Inventors Commission Inventors Commissioner Prof. N.M.S. Sirimuthu who took up office some months back.   

Under the agreement, Sri Lankan inventors, depending on the efficacy and marketability of their product, would be provided loans to enable the further development of their invention and for it to be marketed and promoted locally and internationally. 

The agreement for the loan scheme was inked between Regional Development Bank (RDB) chairman M. Mahinda Saliya and the Inventors Commissioner Prof. N. M. Sirimuthu at the RDB headquarters in Kelaniya. 

The Inventors Commission would be recommending the products for the loan to be provided through an impartial evaluation system and the RDB bank would further assess it and provide the necessary support, following up the necessary loan provision evaluation process set for the scheme. The loans would be provided at the lowest rates in the market, between 4 % and 10% dependent on the prevailing refinance schemes and interest subsidy loan schemes.   

The MoU was described as an historic event effective in its actual implementation in Sri Lanka, where inventors who have strong solutions to national problems can apply for a bank loan based on their patent.

 “This loan scheme is a plan that was being discussed by the Inventors Commission and the current Chairman Prof. N. M. S. Sirimuthu revived and expedited the matter by taking personal interest in it,” Inventors Commission CEO Nalin Dolawatte explained at the occasion. 

“Inventors are the lifeline of any nation. That is why many countries provide a wide range of support for inventors. We at the inventors commission have come up with new plans to increase the support base for inventors and to ensure that the receiving of a patent is coupled with many practical support systems,” Prof. Sirimuthu stated. 

He pointed out that along with modern technology based innovations, the entire gamut of knowledge that the country has inherited as traditional knowledge, such as Traditional medicine (Deshiya Chikitsa and Ayurvedha) are all potential bases for new inventions to maximise the economic potential of the country and the wellbeing of the people. He explained the link between education, invention and entrepreneurship, stating that there are several collaborations planned by the Inventors Commission to set the above links in motion and that the current priority was ensuring that the economic support for invention linked entrepreneurship is provided. 

“For some time it has been a priority of the Inventors Commission of Sri Lanka to have an arrangement with the bank so that once an inventor gets a local or international patent that he or she could be recognised by the banking system as someone having an asset that will act as an equivalent of the standard recognition given by banks to collateral. Therefore the MoU signed today is the beginning of a journey that will take Sri Lanka to a new culture of invention so that the inventor could get a loan on the basis of his patent,” Prof. Sirimuthu said. 

He highlighted that the Inventors Commission and the RDB bank would work in unison to see that the numbers of loan default would be zero under the new scheme by ensuring the successful marketability and profit making of the product. 

He reiterated the fact highlighted by the RDB team that there are a significant number of persons in Sri Lanka overall who are under the crib category (barred from dealing with any bank) as they have failed to repay the loans.

He said that the Regional Development Bank (RDB Bank) and the Inventors Commission would seek to provide awareness on this to inventors who seek to obtain loans under this newly introduced loan scheme so that they could carefully plan for their inventions to be profit making.

The officials of both institutions explained that the RDB was chosen because it was the apex bank, set up by the Central Bank over three decades ago with the explicit purpose of eradicating rural poverty.

“The beginnings of the Regional Development Bank (RDB) can be traced back to as far as 1985 when district level banks under the category of Regional Rural Development Banks were established with a specific mandate to assist the grass root development of the nation,” RDB Bank Chairman Mahinda Saliya said.

He asserted that the bank is working on several new mechanisms to liaise more closely with the media and also to facilitate a holistic monitoring and evaluation system to assist entrepreneurs and inventors better as well as develop new products that will cater to a wide range of social groups to ensure the holistic development of the nation.

“We want the media to take our work to the villages. We have loan schemes we want more and more inventors/entrepreneurs to know about,” the RDB chairman said. 

He drew attention to the need to create awareness at diverse official levels of the importance of seeing invention as part of the national culture that will contribute to the macro economy in the long term.”

“An invention is something that should reach the market at some point and the success of the invention depends on how it faces competition in the market as a product. This is what creates a stimulating backdrop for the rise of entrepreneurship in the country,” the RDB Bank Chairman further explained. 

RDB bank Deputy General Manager A.H.M.G. Aberathne who had played a pivotal role to assist the Inventors Commission to expedite the new loan scheme for inventors stated that the RDB bank and the Inventors Commission had teamed up with the private sector and that these initiatives would be announced to the media shortly.

Alongside the introduced loan scheme, both the bank and the inventors commission would be working on partnerships with diverse institutions to enable the better reach of local inventions in Sri Lanka and internationally, it was revealed

Sahasak Nimavum 2021 Award Ceremony

[fts_facebook type=album_photos id=1002203193187359 access_token=EAAP9hArvboQBAMACVzwJusTrNSFuczF3iPTcG64rYIDFRwoc6dRqyReHqSiuHqS8JoiX8Qe4KpfRYGjbZCxnDEnbjoEh9YZCx6jvszZByuOXMKuJdqFhJ5Hp047WvzFVuK2sT4pL9YpDkLLJMRgH36OpWT2CvECPZBM9McdVngZDZD posts=6 description=no album_id=460736096153336 image_width=250px image_height=250px space_between_photos=1px hide_date_likes_comments=no center_container=yes]

ජාතික නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ දිනය පාදක කර ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම සංවිධානය කළ “සහසක් නිමැවුම් 2021” ජයග්‍රාහකයන් ඇගයීම, පසුගිය දා ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේ දී පවත්වන්නට යෙදුණි. මෙම අවස්ථාවට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් නිමාලි වටලියද්ද, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කුමාරි මීගහකොටුව, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් පී. එම්. ධර්මතිලක යන මහත්ම මහත්මීන් වි‍ශේෂ ආරාධිතයන් ලෙස සහභාගී වූ අතර වර්තමාන කොමසාරිස් ධූරය හොබවන මහාචාර්ය එන්. එම්. එස්. සිරිමුතු මහතා සහ කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂක එන්. එන්. ඩබ්. දොළවත්ත මහතා සහ රාජ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරමින් සම්පත් දායකත්වය සැපයූ මහාචාර්යවරු, ආචාර්යවරු, ශ්‍රී ලංකේය නව නිපැයුම්කරුවන් ඇතුළු 200ක පමණ සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී විය .

ඒ අනුව 2021 වර්ෂය වෙනුවෙන් පාසල් අංශයේ නව නිපැයුම් සඳහා රන් සම්මාන 04ක්, රිදී 13ක් හා ලෝකඩ 14ක් ද විශ්වවිද්‍යාල හා තෘතියික අධ්‍යාපන ආයතන අංශය සඳහා රන් සම්මාන 10ක්, රිදී 17ක් හා ලෝකඩ සම්මාන 10ක් මෙන්ම විවෘත අංශය සඳහා රන් සම්මාන 11ක්, රිදී 17ක්, ලෝකඩ 15ක් සහ වාණිජකරණය වූ නව නිපැයුම් අංශය සඳහා රන් සම්මාන 05ක් හා රිදී සම්මාන 04ක් ප්‍රදානය කරන ලදී.

පාසල් අංශයේ කණිෂ්ඨ දසිස් කුසලානය දිනාගැනීමට “Smart Dustbin” නව නිපැයුම ඉදිරිපත් කළ යාපනය චුන්දිකුලි කාන්තා විද්‍යාලයේ වෛශ්නවී කරුණානන්දන් ශිෂ්‍යාව සමත් විය. විශ්වවිද්‍යාල හා තෘතියික අධ්‍යාපන ආයතන අංශයේ දසිස් කුසලානය හිමි වූයේ “ජෛව හරිත පොස්පේට් නිෂ්පාදන” නව නිපැයුම යි. එය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ තුලිත සිහලිඳු රන්වල සිසුවා ගේ නිපැයුමකි. වාණිජකරණ අංශයේ දසිස් කුසලානය ජයග්‍රහණය කිරීමට “Utech Blackbox Telematic Device” නව නිපැයුම සමත් විය. එය Utech Technologies ආයතනයේ නිපැයුමකි. විනිශ්චයන්ට අනුකූලව විවෘත අංශය සඳහා මෙවර දසිස් කුසලානය ප්‍රදානය නොකෙරුණි.

[YIELD] Young Inventor Entrepreneur Lead DevelopmentProgramme

 

How the Competition Works

තරඟය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

போட்டி எவ்வாறு செயற்படுகிறது

STEP 1

First Sketch your Idea on a paper

පළමුව ඔබේ අදහස කඩදාසි කැබැල්ලක අඳින්න

முதலில் உங்கள் கருத்தினை  ஒரு துண்டு காகிதத்தில் வரையவும்

STEP 2

Participate in the online Siemens solid edge software training

මාර්ගගත Siemens solid edge මෘදුකාංග පුහුණුවට සහභාගී වන්න

Siemens solid edge  இனால் மெய் நிகர் அடிப்படையிலான  மென்பொருள்   பயிற்சியில் பங்கேற்கவும்

STEP 3

Create your idea in a computer digitally using Siemens solid edge software

Siemens solid edge මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් ඔබේ අදහස ඩිජිටල් ලෙස පරිගණකයකින් සාදන්න

 Siemens solid edge  இனது மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் முறையில் உங்கள் கருத்தினை கணினியில் வடிவமைக்கவும்

STEP 4

Best inventions will be selected

හොඳම නව නිපැයුම් තෝරා ගනු ලැබේ

சிறந்த கண்டுபிடிப்புகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும்

Create your idea in a computer digitally using Siemens solid edge software & submit before 2022.12.11

Siemens Solid Edge මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් ඔබේ නිර්මාණය සාදා 2022.12.11 ට පෙර ඉදිරිපත් කරන්න

சீமென்ஸ் சாலிட் எட்ஜ் மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் வடிவமைப்பை உருவாக்கி 2022.12.11க்கு முன் சமர்ப்பிக்கவும்


Learn More on Computer aided Designing

පරිගණක ආධාරක නිර්මාණය ගැන තව දැනගන්න

கணினியின் உதவியுடனான வடிவமைப்பு பற்றி மேலும் அறிக

 


https://youtu.be/QQoTDRhUqxo

How to get your Solid Edge file Save As 3D PDF / ඔබේ Solid Edge නව නිපැයුම  3D PDF ලෙස ලබා ගන්නේ කෙසේද/ உங்கள் Solid Edge கோப்பை 3D PDF இல் சேமிப்பது எப்படி

ZERO to HERO වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසමේ මඟපෙන්වීම මත ZERO to HERO වැඩසටහන යටතේ නව නිපැයුම්කරුවන් පිරිසකගේ හිමිකම සහිතව “ඉනෝ 8 රොබොටික්ස් පෞද්ගලික සමාගම” ආරම්භක ව්‍යාපාරයක් (Startup) ලෙස ස්ථාපනය කරන ලදී. ඔවුන්ගේ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කරන ලද නව නිපැයුමක් වූ, වන අලින් සඳහා දේශීයව නිෂ්පාදිත කරපටි 50ක් 2021 වර්ෂය සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මිලදී ගැනීමට එකඟ වී ඇත. රුපියල් මිලියන 22කට අධික වටිනාකමකින් යුතු මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් විදේශයන් වෙත ගලාගිය විශාල මුදලක් ඉතිරි කරගැනීමට හැකිවීම විශේෂයක් වන අතරම දැනට භාවිතයේ ඇති කරපටි වලට වඩා තාක්ෂණයෙන් වැඩිදියුණු කරන ලද මෙම නව නිපැයුම ඊට වඩා අඩු මුදලකට ලබාගත හැකිවීමද විශේෂය.

දේශීය නව නිපැයුම් තුලින් ශ්‍රී ලාංකීය ආර්ථිකය බලගන්වන කොමිසමේ ක්‍රියාන්විතය තුල ලබාගත් සුවිශේෂි ජයග්‍රහණයක් වන මේ සඳහා වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙතින් ලද අනුපමේය සහයෝගය විශේෂයෙන්ම සිහිපත්කල යුතුය. කොමිසම සහ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව එක්ව ක්‍රියාත්මක කරන ලද මිනිසුන් සහ වනජීවීන් අතර ගැටුම් නවොත්පාදක විසඳුම් තුලින් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව අත්හදා බලන ලද මෙම නව නිපැයුම, කාලීන සමාජ අවශ්‍යතාවයක් වන වනජීවින් සහ මිනිසුන් අතර ඇතිවන ගැටුම් අවම කර මානව සම්පත, වනජීවින් සහ කෘෂිකර්මාන්තය ආරක්ෂා කිරීම තුලින් වර්ථමාන සමාජයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ හැකිබව අපගේ හැඟීමයි. කොමිසම පිළිබඳව විශ්වාසය තබමින්, දේශීය නව නිපැයුම් පිළිබඳව විශ්වාසය තබමින් කටයුතු කල වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අපගේ ස්තුතිය පිරි නැමිය යුතුමය.

දේශීය නව නිපැයුම් සඳහා වෙළඳපොල සොයාදීමට කොමිසම කැපවී ක්‍රියා කරන අතරම මුහුණදුන් බාධක කම්කටොලු මෙම ක්‍රියාන්විතයට පන්නරයක් කරගැනීමට අප හට හැකිවිය. එමෙන්ම දිවා රෑ නිදි නොමැතිව සිය නව නිපැයුම අවශ්‍යතාවය අනුව වැඩිදියුණු කරගනිමින් අවසානය දක්වාම සිය බලාපොරොත්තු අත් නොහැර කොමිසම සමඟ කටයුතු කල මෙම නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කැපකිරීම අනෙකුත් සියලුම නව නිපයුම්කරුවන්ටද මහඟු ආදර්ශයකි.

වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හා එක්ව කොමිසම මඟින් ක්‍රියාත්මක කල මෙම වැඩසටහන සඳහා නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සහ වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අගල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පූර්ණ දායකත්වය ලැබිණ.

නිපුණතා සංවර්ධන, වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් ගරු. රාජ්‍ය අමාත්‍ය සීතා අරඹෙපොල මැතිතුමියගේ සහ වනජීවී රැකවරණය, අලිවැට හා අඟල් ඉදිකිරීම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙලවල් හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන ගරු. රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මැතිතුමන්ගෙන් ලද නොමද සහයෝගයද සිහිපත් කල යුතුය.

ඔබගේ නව නිපැයුමද සාර්ථක ආරම්භක ව්‍යාපාරයක් (Startup) ලෙස ස්ථාපනය කර වාණිජකරණය කිරීම සඳහා ZERO to HERO වැඩසටහන හා එක්වන්න.