Fight Against COVID 19

Prepare these before applying/
අයදුම් කිරීමට පෙර මේවා සකස් කරන්න /விண்ணப்பிக்கும் முன் இவற்றைத் தயாரிக்கவும்

If group please separate member details by commas (,)
කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් කොමාවකින් වෙන් කරන්න (,)
குழு உறுப்பினர்களை காற்புள்ளிகளால் பிரிக்கவும் (,)

Description of the Invention/නව නිපැයුමෙහි විස්තර /புத்தாக்கத்தின் விவரங்கள்

Patent Information/බුද්ධිමය දේපළ හිමිකම/காப்புரிமம்

Submit Your Video for Evaluation /විනිශ්චය කටයුතු සදහා ඔබ විසින් යොමුකරන වීඩියෝව/மதிப்பீட்டிற்கு உங்கள் வீடியோவை சமர்ப்பிக்கவும்

Only this video will be used to evaluate your invention. (Maximum-100MB) it should describe the invention briefly with all relevant information for including novelty, practicability, test reports, patent information

විනිශ්චය කටයුතු සදහා ඔබ විසින් යොමුකරන මෙම වීඩියෝව පමණක් භාවිතාවේ. (උපරිමය-100MB) විනිශ්චය කටයුතු සදහා නිපැයුම පිළිබදව කෙටියෙන් විස්තරයක්, නවතාවය, පේටන්ට් විස්තර, ප්‍රයෝගික බව හා පර්යේෂණ සහතික වැනි දෑ අන්තර්ගතවියයුතුය

உங்கள் கண்டுபிடிப்புகளை மதிப்பீடு செய்ய இந்த வீடியோ பயன்படுத்தப்படும். (அதிகபட்சம்-100MB) இது அனைத்து தொடர்புடைய தகவல்களுடனும் கண்டுபிடிப்புகளை சுருக்கமாகக் கூற வேண்டும் (புதுமை, காப்புரிமம்,நடைமுறை, சோதனை அறிக்கை, மற்றும் தொடர்புடைய)

Additional Document if available/අමතර ලියකියවිලි තිබේ නම්/கூடுதல் ஆவணங்கள் கிடைத்தால்

Attach test reports, Performance Reports /පරීක්ෂණ වාර්තා, කාර්යක්ෂමතා වාර්තාව/சோதனை அறிக்கைகள், செயல்திறன் அறிக்கை

Business Plans or any relevant documents /ව්‍යාපාර සැලසුම් හෝ අදාළ ලියකියවිලි/வணிகத் திட்டங்கள் அல்லது தொடர்புடைய ஆவணங்கள்

Sri Lanka Inventors Commission Floors


Ground Floor – Reception
1st Floor – Commissioner
Commissioner Office
Asst. Commissioner
Board Room
2nd Floor –Special project DivisionGrants/ Loans
Scaleup / Commercilization process
Incubation centre facilities
3rd Floor – project DivisionAssitance for patenting
Local/ International Exhibitions
Sector base Industrial Solutions
Inventor ID card
Young Inventor Clubs
SLASS conference
Assitance for Testing requirements
4th Floor –Director
Finance division
Administrative Division
Payements and Administration related activities
5th Floor –Conference Room

2020 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE)

2020 Kaohsiung International Invention and Design EXPO (KIDE) which will be held by World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) and Taiwan Invention Products Promotion Association (TIPPA) at International Convention Center Kaohsiung (ICCK), in Kaohsiung, Taiwan from December 10th to December 12th, 2020.

Kaohsiung is heading toward “green”, “eco”, “technology”, “culture” and “natural” development. The city enjoys a year round sunny and pleasant climate. It also has successfully utilized its rich history and culture, mountain and ocean resources, and developed them into veritable tourist attractions. As one of the most important transport hubs in Southeast Asia, the public transportation network in Kaohsiung is excellent, with a well-developed three-dimensional transportation network rendering sea, air, and land transport. As one of the biggest expositions in Asia, KIDE is a great platform for the inventors to exhibit the researches, show the ideas and share the views with the participants from more than 26 countries and over 500 entries. 

More Information

IYIA and WINTEX: Indonesia inventors day 2020

IFIA MAIN EVENT: IYIA and WINTEX 2020

About Indonesia inventors day 2020
INVITATION TO Indonesian Inventors Day 2020

INNOPA will hold the 7th International Young Inventors Awards (IYIA) with Online Judging System due to the COVID-19 outbreak around the world. Along with the IYIA, there will be held also the 3rd World Invention and Technology Expo (WINTEX). The main difference between both events is, IYIA is categorized for high school students or inventors below 18 years old, meanwhile, WINTEX is for university students, individual researchers, company/institution, or inventors over 18 years old.

Last year, the IYIA participated in 440 inventions from 17 countries. This year, we predict there will be more than 500 inventions from 20 countries to participate in the event. We also have separated the competition into 3 categories:

1.The International STEM-based Innovation Competition
2.The International Paper Competition
3.The International Business Plan Competition

I would like to cordially invite you and your organization to participate in this year’s event.
Please see the attached documents for further information regarding the event. The registration can be done through our website www.innopa.org until 30 October 2020. And for this month’s registration, there is a 15% OFF discount from the normal fee, which is you need only to pay USD 150/project.

OFFICIAL EVENT WEBSITE/ Register now

13th International Fair and Competition INTARG® 2020 Online – Social Innovations

About INTARG 2020
13th International Fair and Competition INTARG® 2020 Online – Social Innovation. This initiative was created in response to the needs of academic circles. The aim of the project is the international presentation and promotion of innovations aimed at solving various social problems, to transfer them to everyday social and economic life, as well as to establish cooperation between the world of science and the administration, non-governmental organizations, and business. Social innovations are new solutions (products, techniques, services, models, processes, activities, procedures, etc.), aimed at improving the quality of life of people, communities, nations, and the development of new areas of cooperation, as well as better use of existing resources. This novelty may result from the introduction of unique solutions, but also the implementation of an already known solution appearing in a new social context. These are innovations that benefit both society and business. The essence of creating social innovations is creative solving of social problems at the local, national and international level, for example: in and outside the workplace; resulting from climate and demographic changes; from the need to protect life and health; meeting human needs, and safety in various life situations, including crisis and emergencies; social responsibility, etc.
OFFICIAL EVENT WEBSITE/ Register now

Advanced Innovation Global Competition 2020

The 2nd Edition of Advanced Innovation Global Competition (AIGC) will be held on 12th December 2020. 
The Advanced Innovation Global Competition (AIGC) is the largest, and most prestigious innovation contest for students. AIGC is held with the spirit of providing a unique and different competitive platform in innovation. 
The 1st Advanced Innovation Global Competition was held in 15-19 November 2019 in Nanyang Technological University, Alumni Hall in Singapore, around 10 countries joined such as Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, China, Philippines, Japan, Egypt, Iran and Ukraine. 
This year, Advance Innovation Global Competition 2020 will be organize through correspondence or online competition. Please find enclosed further information about Advanced Innovation Global Competition 2020. Furthermore we attached you the AIGC Manual Entry form and submit to www.aigc-singapore.com before 15 November to proceed the payment. 

And also you can access all the information through www.aigc-singapore.com 

KIYO 4i(Korea International Youth Olympiad)

The program of “Korea International Youth Olympiad 4I” 2020 consists of contests, lectures, and various events. In regard to contests, there are two sections for students to participate: ‘The Best of Best Invention’ and ‘Team Competition’.  World Women Inventors & Entrepreneurs Association (WWIEA) invites the prize awardees of invention contests for ‘The Best of Best Invention’ contest.  WWIEA   also invites teams of four creative students to the ‘Team Competition’ to gather their ideas to work on assignments.

-Event name: The 5th KIYO 4i(Korea International Youth Olympiad)
-Registration deadline: 20th September 2020
-Online Evaluation: 5th to 10th October
-Announcement of Winners: 12th October 2020
-Venue: in Seoul, Korea, Online Competition
Registration deadline: 20th September 2020
Announcement of Winners: 12th October 2020

https://en.kiyo4i.com/

Due to COVID-19 Virus, Korea International Youth Olympiad (KIYO 4i 2020) is going to be held online by World Women Inventors & Entrepreneurs Association (WWIEA) under IFIA’s sponsorship.

Tea Talk

දේශීය ආර්ථිකයේ සුවිශේෂී ස්ථානයක් දිනා ගත් තේ කර්මාන්තය තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ලොව පළමු පෙළ තේ සැපයුම්කරු බවට පත් කිරීමේ ඉලක්කය හඹා යෑම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම විසින් සංවිධානය කරනු ලබන නව නිපැයුම්/නවෝත්පාදන තරඟයයි.