தேசிய பொருளாதார துறையில் ஏற்றுமதி வருமானத்தை பெறறுத் தந்த விசேட பொருட்களில் ஒன்றான தேயிலையின் உற்பத்தியை மேலும் விருத்தி செய்வதற்கான இலங்கை புத்தாக்குனர் ஆணைக்குழுவினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள உள்நாட்டு புத்தாக்குனர்களுக்கான நவீன முறை தேயிலை உற்பத்திக்கான போட்டி