දේශීය ආර්ථිකයේ සුවිශේෂී ස්ථානයක් දිනා ගත් තේ කර්මාන්තය තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනය කරමින් ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ලොව පළමු පෙළ තේ සැපයුම්කරු බවට පත් කිරීමේ ඉලක්කය හඹා යෑම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම විසින් සංවිධානය කරනු ලබන නව නිපැයුම්/නවෝත්පාදන තරඟයයි.