වත්මන් කොමිෂන් සභාව පහත සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත වේ …

කොමසාරිස්

සිරිල් සුදුවැල්ල මහතා

සහකාර කොමසාරිස්වරු

ආනන්ද නාමල් මහතා
කල්පනී රාජපක්ෂ මහත්මිය

ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසමේ කාර්ය මණ්ඩලය


අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී

director
එන්.එන්.ඩබ්ලිව් දොලවත්ත මහතා
+94 714447393

ව්‍යාපෘති අංශය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

ඩී.එම්.එල්.රත්නායක මහතා
+94 719507132
 වැඩසටහන් නිලධාරීන්

ඩී. සිරිවර්ධන මහත්මිය
ashan
ඒ. යූ. මහානාම මහතා
nilusha
නිලුෂා ලක්මාලි මහත්මිය

පර්යේෂණ සහකාර

ඩබ්ලිව්.එස්.ඊ.එල් වීරසූරිය මහතා 
Tharanath
තාරනාත් ඇම්බිල්ලපිටිය මහතා 

කළමනාකරණ සහකාර

එම්. ආර්. එම්. අරුස් මහතා 


විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

පී.එල් ලියනගම මහත්මිය

මූල්‍ය අංශය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ

anusha
ඩී. ඒ. සරත්චන්ද්‍ර මහත්මිය 

මුල්‍ය නිලධාරී

chathurangi
එන්. සී. ඈපා මහත්මිය

කළමනාකරණ සහකාර

ඒ.එච්.එන්.එස්.ඩයස් මහත්මිය
එච්.එන්.ඩී.විජයරත්න මහත්මිය

පරිපාලන අංශය

පරිපාලන නිලධාරී

senaka
ඩබ්ලිව්. අයි. සී. සේනක කුමාර මහතා
+94 718382714

කළමනාකරණ සහකාර

බී. එම්. ඩී. සී. බස්නායක මහත්මිය
එස්.එන්.එල්.අයි.නානායක්කාර

රියදුරු

අයි. කේ. එම්. ඩී. පී. සෙනෙවිරත්න මහතා
එච්. එ. සී. පී. හෙට්ටිආරච්චි මහතා
පී. ආර්. ජනක මහතා 
ඩබ්ලිව්. ඒ. කේ. දේවාප්‍රිය මහතා 

කාර්යාල සහයක

ඩී. කේ. ගමගේ මහතා
ඩබ්ලිව්. ඒ. ඒ. එරන් මහතා