තරඟය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය

පියවර 1

පළමුව ඔබේ අදහස කඩදාසි කැබැල්ලක අඳින්න

පියවර 2

මාර්ගගත Siemens solid edge මෘදුකාංග පුහුණුවට සහභාගී වන්න

පියවර 3

Siemens solid edge මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් ඔබේ අදහස ඩිජිටල් ලෙස පරිගණකයකින් සාදන්න

පියවර 4

හොඳම නව නිපැයුම් ඊළඟ වට සදහා තෝරා ගනු ලැබේ

පරිගණක ආධාරක නිර්මාණය ගැන තව දැනගන්න