වත්මන් කොමිෂන් සභාව පහත සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත වේ …

 

මහාචාර්ය රංගික හල්වතුර
කොමසාරිස්
+94 718081154

SLIC කාර්ය මණ්ඩලය

director
අධ්‍යක්ෂ / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
එන්.එන්.ඩබ්ලිව් දොලවත්ත මහතා

මූල්‍ය අංශය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (මූල්‍ය)
ඩී. ඒ. සරත්චන්ද්‍ර මිය

chathurangi
මුදල් නිලධාරී
එන්.සී.ඇපා මිය

nadeesha
කළමනාකරණ සහකාර
එච්.එන්.ඩී.විජයරත්න මිය
sammani
 කළමනාකරණ සහකාර
ඒ.එච්.එන්.එස්.ඩයස් මිය

විශේෂ ව්‍යාපෘති අංශය

pubuduni
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
පී.එල් ලියනගම මිය

ashan
වැඩසටහන් නිලධාරී
ඒ.යූ.මහානාම මහතා

පර්යේෂණ සහකාර
ඩබ්ලිව්.එන්. නයන්තරා මිය

ව්‍යාපෘති අංශය

lakshitha
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
ඩී.එම්.එල්.රත්නායක මහතා

nirosha
වැඩසටහන් නිලධාරී
ඩී. සිරිවර්ධන මිය
වැඩසටහන් නිලධාරී
නිලුෂා ලක්මාලි මිය

Tharanath
පර්යේෂණ සහකාර
තාරනාත් ඇම්බිල්ලපිටිය මහතා
eranga
පර්යේෂණ සහකාර
ඩබ්ලිව්.එස්.ඊ.එල් වීරසූරිය මහතා

Aroos
කළමනාකරණ සහකාර
එම්.ආර්.එම්.අරුස් මහතා
පරිපාලන අංශය
senaka
පරිපාලන නිලධාරී
ඩබ්ලිව්. අයි. සී. සේනක කුමාර මහතා
+94 718382714

devika
කළමනාකරණ සහකාර
බී. එම්. ඩී. සී. බස්නායක මිය
chamila
කළමනාකරණ සහකාර
ඩබ්ලිව්. ජී. සී. වල්පොල මිය
කළමනාකරණ සහකාර
එම්. ආර්. එන්. ඩබ්ලිව්. කේ. විජේරත්න මිය


d_k_gamage

 

කාර්යාල සහයක
ඩී. කේ. ගමගේ මහතා

waa_elan

 

කාර්යාල සහයක
ඩබ්ලිව්. ඒ. ඒ. එරන් මහතා


ssenevirathna

 

රියදුරු 
අයි. කේ. එම්. ඩී. පී. සෙනෙවිරත්න මහතා

phettiarachchi

 

රියදුරු 
එච්. එ. සී. පී. හෙට්ටිආරච්චි මහතා

pr_janaka

 

රියදුරු 
පී. ආර්. ජනක මහතා 

wak_devapriya

 

රියදුරු 
ඩබ්ලිව්. ඒ. කේ. දේවාප්‍රිය මහතා