ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිෂන් සභාව යනු ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ දිරිගැන්වීමේ පනතේ 1979 අංක 53 දරණ බලතල අනුව 1987 අගෝස්තු 1 වන දින ක්‍රියාත්මක වූ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයකි.

ජාත්‍යන්තර සාමාජික

wiipa
ifia_logo