போட்டி எவ்வாறு செயற்படுகிறது

படிமுறை 1

முதலில் உங்கள் கருத்தினை  ஒரு துண்டு காகிதத்தில் வரையவும்

படிமுறை 2

Siemens solid edge  இனால் மெய் நிகர் அடிப்படையிலான  மென்பொருள்   பயிற்சியில் பங்கேற்கவும்

படிமுறை 3

 Siemens solid edge  இனது மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் முறையில் உங்கள் கருத்தினை கணினியில் வடிவமைக்கவும்

படிமுறை 4

சிறந்த கண்டுபிடிப்புகள் அடுத்த சுற்றுகளுக்கு தெரிவு செய்யப்படும்

கணினியின் உதவியுடனான வடிவமைப்பு பற்றி மேலும் அறிக