ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිෂන් සභාව (SLIC) 1979 අංක 53 දරණ ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ දිරිගැන්වීමේ පනත මගින් සහ විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය යටතේ පිහිටුවන ලද ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයකි.

කොමිෂන් සභාවේ පරමාර්ථය වන්නේ වෙළඳපොළට ප්‍රවේශය සොයා ගැනීම සඳහා තාක්‍ෂණික, නෛතික, මූල්‍ය ආධාර සහ සහාය ලබා දීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නිර්මාණශීලිත්වය සහ නව නිපැයුම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා දිරිමත් කිරීමයි.නව නිපැයුම් කරුවන්ට ජාතික පිළිගැනීමක් ලබා දීම කොමිසම සිය අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා බොහෝ පියවර ගෙන තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ දිරිගැන්වීමේ පනතේ 10 (අ) ඡේදයේ දක්වා ඇති පරිදි ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන් විසින් නව නිපැයුම් කිරීම හෝ නිර්මාණය කිරීම දිරිගැන්වීම සඳහා SLIC විසින් සහසක් නිමවුම් පවත්වනු ලැබේ.

ප්‍රදර්ශනයේදී ඉදිරිපත් කරන ලද නව නිපැයුම් / නවෝත්පාදනයන් SLIC විසින් පත් කරන ලද විනිශ්චය මණ්ඩලයක් විසින් පළාත් වශයෙන් ඇගයීමට ලක් කරනු ලැබේ.

තරගය පහත පරිදි තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍ර දහහතරකට විවෘත විය.

 • F 01 – මහජන ආරක්ෂාව, සුභසාධනය සහ ජාතික ආරක්ෂාව
 • F 02 – භෞතික විද්‍යාව
 • F 03 – වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ ඖෂධවේදය
 • F 04 – සාම්ප්‍රදායික ඖෂධ
 • F 05 – කෘෂිකර්ම
 • F 06 – ආහාර තාක්ෂණය
 • F 07 – රසායන විද්‍යාව
 • F 08 – ව්‍යවහාරික විද්‍යා හා තාක්ෂණය
 • F 09 – බලශක්ති
 • F 10 – පාරිසරික සංරක්ෂණය
 • F 11 – ඉංජීනේරු
 • F 12 – තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය
 • F 13 – ප්‍රවාහනය
 • F 14 – පොදු වැඩ සහ යටිතල පහසුකම් ඉංජිනේරු

දසිස් සම්මානය

නව නිපැයුම් හා නවෝත්පාදන සඳහා සහසක් නිමවුම් ජාත්‍යන්තර ප්‍රදර්ශනයේ දී සහභාගී වන සෑම කාණ්ඩයකම හොඳම නව නිපැයුමට හෝ නව නිපැයුම්කරුට දසිස් සම්මාන පිරිනමනු ලැබේ.

www.slicexpo.com පිවිස වැඩි විස්තර ලබා ගන්න