අයදුම් පත
සිංහලනව නිපැයුම්කරුවන්ගේ හැඳුනුම්පත් – සිංහල අයදුම්පත් බාගත කරන්න
ඉංග්‍රීසිInventors ID – English ApplicationDownload
දෙමළInventors ID – Tamil ApplicationDownload
මාර්ගෝපදේශ
සිංහල නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ හැඳුනුම්පත් – සිංහල මාර්ගෝපදේශබාගත කරන්න
ඉංග්‍රීසි Inventors ID – English InstructionsDownload
දෙමළ Inventors ID – Tamil InstructionsDownload