ශ්‍රී ලංකාවේ නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිෂන් සභාව (SLIC) දැනටමත් පිහිටුවා ඇති නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ සමාජ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා නව පියවර ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල්, විශ්ව විද්‍යාල සහ පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනවල ස්ථාපිත කර ඇත.

නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ සමාජවල සාමාජිකයින්ට අත්‍යවශ්‍ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය විසින් අරමුදල් සපයනු ලබයි.

අයදුම් පත්

මාර්ගෝපදේශය