නව නිපැයුම්කරුවන්ට හා ආරම්භක අවස්ථාවේ පවත්නා ව්‍යාපාර මූල්‍යමය, තාක්ෂණික හා අලෙවිකිරීමේ සහාය ලබා දීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම විසින් 2017 වසරේදී තාක්ෂණික බීජෞෂණාගාර (Incubation Centre) පිහිටුවා ඇත.

ඒ අනුව මේ වනවිට ජාතික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය (NERDC) හා යාපනය විශ්ව විද්‍යාලය තුල තාක්ෂණික බීජෞෂණාගාර (Incubation Centre) පිහිටුවා ඇත. ඊට අමතරව මේ වන විට රජරට හා රුහුණු විශ්ව විද්‍යාල තුල ද තාක්ෂණික බීජෞෂණාගාර (Incubation Centre) පිහිටුවීමට කටයුතු සිදු වෙමින් පවති. අනාගතයේ දී තව තවත් රට පුරා මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමට ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම බලාපොරොත්තු වේ.