ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම යනු 1979 අංක 53 දරණ ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ දිරිගැන්වීමේ පනතේ විධිවිධාන මගින් පිහිටුවා ඇති විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි.

මෙහි පරමාර්ථ ලෙස නිර්මාණශීලිත්වය සහ නව නිපැයුම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා දිරිමත් කිරීම වගේම වෙළඳපොළට ප්‍රවේශය සොයා ගැනීම සඳහා තාක්‍ෂණික, නෛතික, මූල්‍ය ආධාර සහ ආධාර ලබා දීම මූලික වේ.ඒ සඳහා පියවර රැසක් ගෙන ඇති අතර නව නිපැයුම්කරුවන් සඳහා ජනාධිපති සම්මාන ලබා දීම ඒ අතරින් එක් පියවරකි.

ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ දිරිගැන්වීමේ පනතේ 11 (එෆ්) ඡේදයේ දක්වා ඇති පරිදි, ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ට ඔවුන්ගේ පේටන්ට් බලපත්‍රලාභී නව නිපැයුම් හෝ නව්‍යකරණයන් සඳහා වාර්ෂිකව ජනාධිපති සම්මාන ලබා දෙනු ලැබේ.

වර්ෂය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ පේටන්ට් බලපත්‍ර ලබාගෙන ඇති නව නිපැයුම් හෝ නවෝත්පාදනයන් සිදු කළ ශ්‍රී ලංකා පුද්ගලයින්, කණ්ඩායම් හෝ ආයතන විසින් නිර්දේශිත ජනාධිපති සම්මානලාභීන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද ජූරි සභාව විසින් ඇගයීමට ලක් කරයි.

සෑම වසරකම සමස්ත හොඳම සොයා ගැනීම සදහා සෑම වසරකම “වසරේ ජනාධිපති සම්මානය” හිමි වේ.

තරගය තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍ර දහහතරකට විවෘත ය;

 • ජාතික ආරක්ෂාව
 • ප්‍රවාහනය
 • කලා
 • මහජන සුභසාධනය
 • සාම්ප්‍රදායික වෛද්‍ය විද්‍යාව
 • කර්මාන්ත හා තාක්ෂණය
 • කෘෂිකර්ම
 • පරිසරය
 • භෞතික විද්‍යාව
 • ආහාර තාක්ෂණය
 • රසායන විද්‍යාව
 • වෛද්‍ය විද්‍යාව
 • බලශක්ති
 • ආනයන ආදේශනය