1988 ජූලි 27

තුන්වන කොමසාරිස්වරයා

මහාචාර්ය සී. එල්. වී. ජයතිලක මහතා ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිෂන් සභාවේ තුන්වන කොමසාරිස්වරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත. ඔහු සිය ධුර කාලය තුළ වැඩසටහන් අංශයක් පිහිටුවීම සහ ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම් කොමිෂන් සභාවට තවත් නිලධාරීන් පත් කිරීම මගින් ආයතනයේ කාර්යාලය පුළුල් කරන ලදී.මහාචාර්ය සී. එල්. වී. ජයතිලක මහතා ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිෂන් සභාවේ තුන්වන කොමසාරිස්වරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත. ඔහු සිය ධුර කාලය තුළ වැඩසටහන් අංශයක් පිහිටුවීම සහ ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම් කොමිෂන් සභාවට තවත් නිලධාරීන් පත් කිරීම මගින් ආයතනයේ කාර්යාලය පුළුල් කරන ලදී.

දෙවන කොමසාරිස්වරයා

ඉතිහාසයට අනුව සුප්‍රසිද්ධ නව නිපැයුම්කරුවෙකු වන ආචාර්ය රේ විජේවර්ධන මහතා ද ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිෂන් සභාවේ දෙවන කොමසාරිස්වරයා ලෙස කටයුතු කර ඇත.

01 June, 2019
1987 අගෝස්තු 1

පළමු කොමසාරිස්වරයා

ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිෂන් සභාව (SLIC) ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් වන අතර එය 1979 අංක 53 දරණ ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ දිරිගැන්වීමේ පනතේ දක්වා ඇති බලතල අනුව ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි.පනතට අනුව, රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයාගේ නිර්දේශය මත අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද කොමසාරිස්වරයකු සහ සහකාර කොමසාරිස්වරුන් දෙදෙනෙකුගෙන් SLIC සමන්විත විය යුතුය.ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිෂන් සභාව (SLIC) ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයක් වන අතර එය 1979 අංක 53 දරණ ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ දිරිගැන්වීමේ පනතේ දක්වා ඇති බලතල අනුව ක්‍රියාත්මක වන ආයතනයකි.පනතට අනුව, රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ අමාත්‍යවරයාගේ නිර්දේශය මත අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද කොමසාරිස්වරයකු සහ සහකාර කොමසාරිස්වරුන් දෙදෙනෙකුගෙන් SLIC සමන්විත විය යුතුය. ඒ අනුව ප්‍රවීන විද්‍යාඥ්‍යයෙකු සහ නව නිපැයුම්කරුවෙකු වන ආචාර්ය ඒ.එන්.එස්. කුලසිංහ මහතා මෙම ආයතනයේ පළමු කොමසාරිස්වරයා විය.