இலங்கை கண்டுபிடிப்பாளர்கள் ஆணையம் என்பது இலங்கை கண்டுபிடிப்பாளர்கள் ஊக்கச் சட்டம், 1979 இன் பிரிவு 53 இன் அதிகாரங்களின் அடிப்படையில், ஆகஸ்ட் 1, 1987 முதல் நடைமுறைக்கு வந்த ஒரு சட்டபூர்வமான அமைப்பாகும்.

சர்வதேச உறுப்பினர்

wiipa
ifia_logo

பார்வை மற்றும் பணி

Tamil_Vision&Mission